Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement en overzicht planning 2021 – titel 2022

1. Inschrijving is mogelijk voor één van de drie categorieën Schoonheidsspecialisten, Starter  en Schoonheidssalons die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België en op 1 januari 2021 drie jaar of langer in het vak zitten.
2. Inschrijving geldt alleen voor Nederlandstaligen werkend in Vlaanderen en Brussel.
3. Er is geen inschrijfgeld, wij gaan ervan dat iedereen een kans verdient om deel te kunnen nemen.
4. Inzending voor deelname dient te geschieden door de UITGEBREIDE VRAGENLIJST (pagina 1 tot 4) in te vullen, beschikbaar vanaf eind april.
5. Eind april ontvangen alle deelnemers de uitgebreide vragenlijst m.b.t. de jurering. Deze schriftelijke uitwerking, aangevuld met een visueel aspect, dient uiterlijk voor 15 juni in het bezit te zijn van de organisatie. Deelnemers worden tevens gratis opgenomen op de beauty- en wellnessfinder  www.belbeauty.be.
6. De vakkundige jury beoordeelt de inzendingen en maakt op basis hiervan een selectie van (minimaal) 10 genomineerden.
7. Tijdens de zomermaanden worden deze genomineerden bezocht door een onafhankelijk persoon (Mystery Guest). In dit kader geef ik toestemming om een kosteloze behandeling aan te bieden aan het jurylid/mystery guest die zich na afloop kenbaar zal maken.
8. In oktober selecteert de vakjury de winnaars tijdens de genomineerden of finalistendag. De genomineerden worden een laatste maal uitgenodigd op een nader te bepalen locatie waar de vakjury aanwezig zal zijn.
9. Alle materiaal blijft in bezit van de organisatie.
10. Uitgesloten van deelname: de winnaar mag zich vijf jaar na dato weer opgeven voor het event.
11. De naam ‘Schoonheidsspecialiste en Starter/of Schoonheidssalon van het Jaar.be’ mag gebruikt worden in alle uitingen; m.a.w. deelnemende schoonheidsspecialisten krijgen tools om eigen campagnes te voeren.
12. De winnaar/winnares wordt bekend gemaakt, de overige kandidaten worden niet verder gerangschikt naar een tweede of een derde plaats, maar dragen allen de titel ‘runner-up’.
13. De beslissing van de jury is onherroepelijk en niet voor enig verhaal vatbaar.
14. Over een kandidaatstellingsdossier wordt geen briefwisseling gevoerd. Door het indienen van de kandidatuur gaat de kandidate akkoord met het huidige reglement en aanvaardt zij onherroepelijk de beslissing van de jury. Indien achteraf blijkt dat bepaalde door de of over de kandidate verstrekte gegevens onjuist zijn, kan de jury overgaan tot niet toekenning van de prijs aan de gekozen kandidate en een andere laureate bepalen.

Disclaimer
1. Wij besteden de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledigheden of onjuistheden bevat. De informatie wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.
2. Zonder toestemming van Sonar Media & PR is het bezoekers aan de website niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3. Sonar Media & PR kan er niet voor instaan dat de op deze website aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin ze zich bevindt, zonder enige garantie ten aanzien van haar kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.
4. Sonar Media & PR kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de website. Sonar Media & PR kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.
5. Onze communicatie en websites kunnen verwijzingen/links naar websites van derden bevatten. Sonar Media & PR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Aansprakelijkheid
1. De Schoonheidsspecialiste/Starter/Schoonheidssalon staat jegens Sonar Media & PR in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit het wedstrijdreglement. Indien de schoonheidsspecialiste/salon enige bepaling uit dit wedstrijdreglement of enig ander voorschrift niet, niet tijdig en of niet behoorlijk nakomt, behoudt Sonar Media & PR zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die het nodig acht.

2. Sonar Media & PR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard ook die beperkte, vertraagde of verloren inzendingen tot gevolg zouden hebben.
3. Sonar Media & PR kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de omschrijving, de niet-beschikbaarheid, het verlies of te laat ontvangen van een prijs, noch voor uit de verkiezing voortvloeiende handelingen of enige belasting, heffing of andere kosten die winnaars in verband met een prijs verplicht kunnen zijn te voldoen.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sonar Media & PR partij is in het kader van ‘Schoonheidsspecialiste/ salon van het jaar’, is het Belgisch recht van toepassing. Bijkomende inlichtingen ? Neem contact met ons op via info@schoonheidsspecialiste-van-het-jaar.be>;

Comments are closed.